Phần thứ ba

PHẦN THỨ BA

Việt Nam trên con đường xây dựng dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh từ 1975 đến nay.

Phần cuối cùng của Bảo tàng giới thiệu lịch sử đang tiếp diễn do đó ba phòng trưng bày của phần này không mang tính cố định.
Nếu hai phần trước Bảo tàng sử dụng phương pháp trưng bày theo biên niên hoặc kết hợp trưng bày chuyên đề với biên niên, thì ở phần này bảo tàng kết hợp giới thiệu nội dung khái quát về lịch sử với trưng bày sưu tập.

1- Phòng số 25 sử dụng các hiện vật, hình ảnh, tư liệu và mô hình tĩnh để giới thiệu khái quát lịch sử 25 năm sau chiến tranh: Tổ quốc thống nhất, Các thành quả lao động của nhân dân, Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong xây dựng đất nước, Sự phát triển về kinh tế-văn hoá-xã hội, Sự ổn định vững mạnh về chính trị trong thời kỳ đổi mới đất nước…

2- Phòng số 26 và 27 giới thiệu các sưu tập hiện vật về kinh tế trong thời kỳ đổi mới. Trong hai phòng này Bảo tàng đã trưng bày các hiện vật nguyên gốc của các sưu tập về Điện lực, Dầu khí, Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, Công nghiệp kỹ thuật cao…

Lần cập nhật mới nhất ( 12 / 08 / 2005 )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *