Lịch sử hình thành

Sự ra đời
30 / 07 / 2005

Xuất phát từ nhu cầu bảo vệ và phát huy những truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Ngay sau ngày miền Bắc được giải phóng, tháng 12-1954, phiên họp của Hội đồng Chính phủ dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thảo luận và quyết định việc: Xây dựng một Viện Bảo tàng lấy tên là “Viện Bảo tàng Cách mạng”.

Giai đoạn 1959-1975
30 / 07 / 2005

Ngay từ khi mới ra đời, Bảo tàng đã tiến hành đồng bộ các hoạt động nghiên cứu, sưu tầm, xây dựng hệ thống kho bảo quản, tổ chức trưng bày và giới thiệu cho công chúng về truyền thống cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

Bước vào thời kỳ đổi mới, với bản lĩnh đã được thử thách sau 30 năm tìm tòi và khẳng định, với sự năng động và nhạy cảm về nghề nghiệp, với ý thức trách nhiệm của một bảo tàng đầu hệ, Bảo tàng Cách mạng đã trở thành ngọn cờ đầu trong việc đổi mới các mặt hoạt động để đáp ứng với đòi hỏi của thời kỳ mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *