BTCMVN tổ chức nghiệm thu 4 đề tài NCKH cấp cơ sở

1 – Ngày 19-9-2007, Hội đồng khoa học BCMVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Trưng bày lưu động của BTCMVN – Thực tiễn và giải pháp hoạt động” do Ths Nguyễn Thị Cẩm Phương làm chủ nhiệm.

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung đề tài gồm 3 phần chính:

1. Khái quát về hoạt động Trưng bày lưu động của BTCMVN. Phần này các tác giả trình bày về hoạt động Trưng bày lưu động của BTCMVN từ năm 1959 đến nay cùng một số đánh giá, nhận xét về hoạt động này.

2. Quá trình tổ chức thực hiện Trưng bày lưu động của BTCMVN trong những năm gần đây. Trên cơ sở nhận thức khoa học và thực tiễn, các tác giả đã đưa ra qui trình tổ chức thực hiện, đánh giá kết quả cũng như triển vọng của công tác trưng bày lưu động.

3. Một số giải pháp nhằm mở rộng, nâng cao và phát huy hiệu quả của hoạt động Trưng bày lưu động của BTCMVN.

Đây là một đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở mang tính thực tiễn nhằm đưa ra những đánh giá, tổng kết kết quả hoạt động Trưng bày lưu động của BTCMVN trong những năm qua, từ đó đề tài đưa ra những bài học kinh nghiệm làm cơ sở đề đề xuất những giải pháp cụ thể, khả thi nhằm đẩy mạnh và phát triển hơn nữa cả về nội dung, hình thức trong họat động Trưng bày lưu động của BTCMVN trong những năm tới.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá kết quả đạt loại Khá.

2 – Ngày 20-9-2007, Hội đồng khoa học BCMVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Xây dựng sưu tập hiện vật, tài liệu, hình ảnh về Quốc hội Việt Nam tại BTCMVN” do Ths Trần Thị Thu Hương làm chủ nhiệm. Đề tài gồm 46 trang chính văn và 53 trang phụ lục, được chia thành 3 chương: Tổng quan về tình hình hiện vật, tài liệu, hình ảnh về Quốc hội tại BTCMVN; Quá trình xây dựng sưu tập hiện vật về Quốc hội Việt Nam; Bảo tồn và phát huy giá trị của sưu tập.

Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt nội dung, Hội đồng nghiệm thu đã có một số đánh giá như: ngoài một số nhược điểm, đề tài được thực hiện công phu, nghiêm túc. Các tác giả đã đánh giá một cách khách quan, chân thực tình trạng hồ sơ hiện vật, công tác bảo quản, sưu tầm, phát huy giá trị của sưu tập. Nghiên cứu, thẩm định bổ sung thông tin cho hồ sơ hiện vật. Từ đó, đề tài đưa ra những kiến nghị xác đáng, cụ thể, có tính khả thi cao.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá kết quả đạt loại Xuất sắc.

3 – Ngày 27-9-2007, Hội đồng khoa học BCMVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Xây dựng sưu tập ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh (giai đoạn 1945-1954)” do Ths Lê Thị Thúy Hoàn làm chủ nhiệm.

Kết quả nghiên cứu của đề tài gồm có 2 sản phẩm: 61 trang chính văn, 64 trang giới thiệu về sổ sưu tập và 40 trang phụ lục. Phần chính văn được chia thành 3 chương, về mặt tổng thể đã bao quát các nội dung nghiên cứu cụ thể như: tình hình sưu tầm, bảo quản, nghiên cứu sưu tập ảnh trong BTCMVN tiến tới xây dựng sưu tập ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó đưa ra những nhận xét, kiến nghị, đánh giá về bảo quản và phát huy giá trị của sưu tập tại BTCMVN.

Bên cạnh một số khiếm khuyết còn tồn tại, đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá những ưu điểm như: mang tính lý luận và thực tiễn được thực hiện công phu, nghiêm túc, kết quả nghiên cứu bước đầu đã có những đóng góp đáng kể, từ đó các tác giả có cơ sở để đưa ra một số kiến nghị mang tính thực tiễn và khả thi.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá kết quả đạt loại Xuất sắc.

4 – Ngày 28-9-2007, Hội đồng khoa học BCMVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Công tác sưu tầm hiện vật của BTCMVN về đời sống sinh hoạt ” do Ths Phan Tuấn Dũng làm chủ nhiệm.

Đây là đề tài mang tính lý luận và thực tiễn cao nhằm mục đích xây dựng nhận thức đúng đắn, phương pháp luận khoa học, biện pháp sưu tầm, đối tượng sưu tầm và bước đầu đặt ra một số vấn đề có tính định hướng làm cơ sở khoa học trong việc sưu tầm hiện vật đời sống sinh họat. Đây là công việc phục vụ trước mắt cho nhiệm vụ của BTCMVN và Bảo tàng LSQG trong tương lai.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá kết quả đạt loại Khá.

T. Khanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *