Cách mạng tháng Tám -1945

Cách mạng tháng Tám -1945 và sự ra đời của Nhà nước Dân chủ đầu tiên trong lịch sử dân tộc, đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại của lịch sử dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX. Với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, nhân dân Việt Nam đã đập tan chính quyền thực dân và phong kiến, đưa đất nước Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập, tự do, dân chủ nhân dân và chủ nghĩa xã hội. (Phòng số 8 và 9).

Đình Tân Trào, Sơn Dương (Tuyên Quang) nơi diễn ra Đại hội Quốc dân cử ra Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam (tức Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa), ngày 16-8-1945

Đình Tân Trào, Sơn Dương (Tuyên Quang) nơi diễn ra Đại hội Quốc dân cử ra Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam (tức Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa), ngày 16-8-1945

CỜ TỔ QUỐC treo tại Đại hội Quốc dân Tân Trào, tháng 8-1945

CỜ TỔ QUỐC treo tại Đại hội Quốc dân Tân Trào, tháng 8-1945

HỒ CHÍ MINH - Chủ tịch Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam, tháng 8-1945HỒ CHÍ MINH - Chủ tịch Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam, tháng 8-1945

HỒ CHÍ MINH – Chủ tịch Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam, tháng 8-1945

Bộ sưu tập vũ khí Nhân dân Việt Nam dùng trong Cách mạng tháng 8-1945

Bộ sưu tập vũ khí Nhân dân Việt Nam dùng trong Cách mạng tháng 8-1945

Lễ tuyên ngôn Độc Lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội ngày 2-9-1945

Lễ tuyên ngôn Độc Lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội ngày 2-9-1945

Trang bìa bản in Tuyên ngôn Độc lập của Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 2-9-1945

MICRÔ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình Hà Nội, ngày 2-9-1945

MICRÔ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình Hà Nội, ngày 2-9-1945

Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thông qua tại Kỳ họp thứ Hai Quốc Hội khóa I, ngày 8-11-1946

Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thông qua tại Kỳ họp thứ Hai Quốc Hội khóa I, ngày 8-11-1946

Chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 3-11-1946

Chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 3-11-1946

BÀI TIẾN QUÂN CA do nhạc sĩ Văn Cao sáng tác tháng 12-1944 (Bút tích do tác giả viết lại và chữ ký của tác giả đề tặng BTCMVN năm 1994).

BÀI TIẾN QUÂN CA do nhạc sĩ Văn Cao sáng tác tháng 12-1944 (Bút tích do tác giả viết lại và chữ ký của tác giả đề tặng BTCMVN năm 1994).

Kỳ họp thứ Hai Quốc hội khóa I nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Hà Nội, ngày 11-1946

Kỳ họp thứ Hai Quốc hội khóa I nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Hà Nội,
ngày 11-1946

Lần cập nhật mới nhất ( 12 / 09 / 2005 )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *