Phần thứ nhất

PHẦN THỨ NHẤT

Thời kỳ đấu tranh giành độc lập của nhân dân Việt Nam từ 1858 đến 1945.

Phần này được trình bày theo biên niên lịch sử trong 9 phòng đầu tiên của Bảo tàng. Mở đầu là những hiện vật, hình ảnh lịch sử về thực dân Pháp xâm lược và áp đặt bộ máy thống trị của chủ nghĩa thực dân-phong kiến ở Việt Nam. Kết thúc là cuộc Tổng khởi nghĩa của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản giành chính quyền thắng lợi trong toàn quốc và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ngày 2-9-1945.

Tiếp cận với 9 phòng trưng bày đầu tiên, người xem thấy rõ nhiều vấn đề lớn của lịch sử cận đại Việt Nam trong hơn 80 năm:

1 – Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX

2 – Quá trình xâm lược Việt Nam bằng quân sự của chủ nghĩa Tư bản Pháp; Các phong trào yêu nước chống xâm lược của dân tộc theo các ý thức hệ phong kiến nửa cuối thế kỷ XIX; Chế độ cai trị của thực dân Pháp – phong kiến ở Việt Nam. (Phòng số 1).

3 – Các phong trào yêu nước chống xâm lược của dân tộc theo các ý thức hệ dân chủ tư sản những năm đầu thế kỷ XX. (Phòng số 2).

4 – Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930) gắn liền với vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) – người tiếp thu, truyền bá chủ nghĩa Mác- Lênin vào Việt Nam, tổ chức chuẩn bị và sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam. (Phòng số 3).

5 – Các phong trào đấu tranh của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam: phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931; phong trào Dân chủ 1936-1939; Phong trào Việt Minh 1941-1945. (Phòng 6 và 7).

6 – Cách mạng tháng Tám -1945 và sự ra đời của Nhà nước Dân chủ đầu tiên trong lịch sử dân tộc, đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại của lịch sử dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX. Với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, nhân dân Việt Nam đã đập tan chính quyền thực dân và phong kiến, đưa đất nước Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập, tự do, dân chủ nhân dân và chủ nghĩa xã hội. (Phòng số 8 và 9).

Lần cập nhật mới nhất ( 01 / 08 / 2005 )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *