Bảo vệ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 1945-1946

Với chủ đề Bảo vệ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 1945-1946, những hình ảnh, tài liệu được trưng bày tại phòng số 10 đã nói lên tình hình cực kỳ khó khăn phức tạp mà chính quyền dân chủ nhân dân mới ra đời phải đối mặt: nạn đói, nạn giốt và thù trong giặc ngoài; những sách lược mềm dẻo nhưng cương quyết của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm bảo vệ, giữ vững chủ quyền dân tộc, chuẩn bị kháng chiến chống thực dân Pháp.

Nhân dân Hà Nội mít tinh tại Nhà Hát Lớn (Hà Nội) trong tuần lễ cứu đói, tháng 11-1945.

Nhân dân Hà Nội mít tinh tại Nhà Hát Lớn (Hà Nội) trong tuần lễ cứu đói, tháng 11-1945.